Linked In logo twitter logo

Home

SAMEN BOUWEN AAN RUIMTELIJKE AMBITIES

ANDRS! bouwt graag samen met u aan ruimtelijke ambities en maatschappelijke doelstellingen.

We leveren vernieuwende producten en diensten op het gebied van proces-, project- en programmamanagement.

We zorgen voor nieuwe verbindingen en samenwerkingen in het ruimtelijk domein.

 We brengen organisaties  en ruimtelijke vraagstukken verder door middel van open innovatie.

 We leveren de on- en offline tools die open innovatie processen in het ruimtelijk domein ondersteunen.


We leveren innovatieve oplossingen, nieuwe verdienmodellen en benutten daarbij de mogelijkheden van de nieuwe digitale media.

SAMENWERKEN IN NIEUWE COALITIES

De samenleving en de ruimtelijke dynamiek veranderen in een ongekend tempo. De veelheid aan partijen, de terugtrekkende overheid, nieuwe spelers die het ruimtelijk veld betreden, vragen om nieuwe coalities. Nieuwe coalities die samenwerken aan hun gezamenlijke doelen in hun stad, dorp of wijk. Of samenwerken omdat zij elkaar kunnen versterken in hun afzonderlijke (maatschappelijke) ambities.

ANDRS! biedt de creativiteit, kennis en vaardigheden om in deze veranderde setting nieuwe verbindingen tot stand te brengen en met elkaar in coalitie ruimtelijke ambities te realiseren met aansprekende resultaten.

We voelen ons thuis op gebied van:

- duurzaamheid: zoals natuurontwikkeling en duurzame water- en energie-opgaven,  of doelstellingen op het gebied van grondwater of duurzame afvalverwerking

- ruimtelijke inrichting: zoals ambities op gebied van bouw, herbestemming of (bedrijfs)uitbreiding.

- sociale innovatie: zoals wijkverbindende en verbeterende ambities.

ONZE STEVIGE WAARDEN

We streven naar een co-creatieve maatschappij waarin open innovatie centraal staat, waarbij de kracht en waarde van stakeholders & eindgebruikers wordt benut. We geloven dat innovatie alleen in samenwerking tot stand komt.

We staan voor open source “stadmaken”. Hierbij wordt samen met anderen gewerkt aan ruimtelijke ambities via een transparant open ontwerp proces en worden de kennis en de tools daartoe gedeeld. Met als belangrijkste doel de kennis van anderen te benutten en samen de gerealiseerde resultaten te verbeteren en aan te passen aan nieuwe wensen.

 We beschouwen projecten als een coalitie van stakeholders. We zorgen hierbij voor flexibiliteit in de projecten en bouwen gelijkertijd aan een stevige lange termijn visie.

In alles wat we doen zorgen we dat de doelstellingen van het project of de beoogde samenwerking bijdragen aan de gewenste toekomstige situatie zoals betrokken partijen die voor ogen hebben. Ruimtelijke opgaven zijn nou eenmaal complex. Niet alleen doordat omstandigheden vaak veranderen door onverwachte gebeurtenissen, maar vaker nog door gewijzigde inzichten van betrokken partijen. Deze dynamiek vraagt creativiteit, verbindingskracht, onderhandelingsvaardigheden en strategische focus.

ANDRS DENKEN ANDRS DOEN

Wij zijn een jong bureau met een stevige ambitie. We willen de ruimtelijke opgaven van vandaag aanpakken met de creatieve oplossingen van morgen. ANDRS! draagt in het complexe ruimtelijk spectrum bij aan innovatie en vernieuwde verbindingen.